Hao tài vật tư, linh kiện của máy photocopy Toshiba e-STUDIO 2329A, 2829A

Tên vật tư Mã vật tư Định mức
Trống OD2505 59.000 bản (2329A), 64.000 bản (2829A)
Hộp từ D2505 59.000 bản (2329A), 64.000 bản (2829A)
Hộp mực PS-ZT2323PS
PS-ZT2323P
6.000 bản
17.500 bản