Hao tài vật tư, linh kiện của máy photocopy Toshiba 2518A, 3018A, 3518A, 4518A, 5018A

Tên vật tư Mã vật tư Định mức
Trống    
Lô sấy    
Gạc    
Hộp từ    
Hộp mực