Hao tài vật tư, linh kiện của máy photocopy Toshiba 2010AC, 2510AC

Tên vật tư Mã vật tư Định mức
Trống    
Lô sấy    
Gạc    
Hộp từ K    
Hộp từ M    
Hộp từ C    
Hộp từ Y    
Hộp mực K    
Hộp mực M    
Hộp mực C    
Hộp mực Y