Hao tài vật tư, linh kiện của máy photocopy Toshiba e-STUDIO 2309A, 2809A

Tên vật tư Mã vật tư Định mức
Trống OD2505  
Lô sấy HR2505U  
Gạc BL2320D  
Hộp từ D2505  
Hộp mực T2309PS