Hao tài vật tư, linh kiện của máy photocopy Toshiba 3508LP, 4508LP, 5008LP

Tên vật tư Mã vật tư Định mức
Trống    
Lô sấy    
Gạc    
Hộp từ    
Hộp mực